De berichtgeving aan de gemeente vindt plaats via ons eigen Kerkblad. Als regel verschijnt dit blad elke maand. Hiervan kan afgeweken worden bij vakanties/feestdagen.


Abonnement kerkblad
Voor abonnementen op het kerkblad kunt u zich wenden tot de penningmeester. Jaarlijks wordt door middel van een email of brief een bijdrage in de kosten gevraagd: € 20,-- voor inwoners van Benthuizen, en € 30,-- voor postabonnees. Rekening: NL60 INGB 0000 1570 50 t.n.v. Protestantse Gemeente 'De Hoeksteen' te Benthuizen.


Bezorging kerkblad
Voor opmerkingen m.b.t. tot de bezorging van het kerkblad kunt u zich wenden tot mw. T. van Dorp. Postabonnees kunnen zich wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.


Aanleveren kopij kerkblad via dit formulier


De redactie zorgt voor de layout van het hele kerkblad. Hierbij wordt gestreefd naar een zekere uniformiteit. Lay-out wensen worden dus niet altijd ingewilligd. Zeker geen overdreven grote woorden midden in een stuk leestekst.