Diensten voor doven en horenden

Het 'Interkerkelijk Doven Pastoraat' (IDP) is een landelijk samenwerkingsverband tussen de Protestantse Kerk Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het voorziet rechtstreeks in pastoraat aan doven. Maar ook predikanten, ouderlingen en diakenen kunnen een beroep doen op het IDP voor het pastoraal begeleiden van doven in de eigen gemeente. Een ander doel is het leggen en onderhouden van contacten tussen de christelijke doven onderling.
Op verschillende plaatsen, verspreid over heel Nederland zijn Interkerkelijke Commissies (I.C.'s) opgericht.
 
Onze gemeente valt onder de in 2005 opgerichte I.C. Zoetermeer-Benthuizen.
Deze commissie organiseert één maal per maand in één van de participerende kerken een voor doven én horenden gecombineerde kerkdienst. Alle doven uit Zoetermeer en omstreken worden voor deze IC diensten opgeroepen te komen (denk aan het contact). In zo'n dienst kan een dovenpastor voorgaan, maar ook kan er gekozen zijn voor een reguliere dienst met de eigen predikant die door een doventolk wordt ondersteund. In deze kerkdiensten krijgen visuele aspecten veel aandacht.

De I.C. maakt dankbaar gebruik van vrijwilligers die de te zingen liederen projecteren op een scherm en aanwijzen tijdens het zingen.

Ook organiseert de I.C. een bijbelkring die eens in de maand bijeenkomt. De Bijbelkring wordt geleid door de dovenpastor ds. J. Kievit. Contactpersoon: Charissa Bol.
Alle bekende (gecombineerde) dovendiensten zijn te vinden op de website van het IDP: www.dovenpastoraat.nl. De diensten hier in de buurt zijn meestal ook te vinden op teletekst 887 van RTV-WEST.

De I.C. Zoetermeer-Benthuizen bestaat uit:

  • Jannie Aalderink, PG. Zoetermeer, penn.
  • Charissa Bol, PG. De Hoeksteen, vz
  • Corien Brokking, CGK Zoetermeer, secr
  • Arie Druif, PG. De Hoeksteen, IC dienstenplanning
  • Ds. J. Kievit, Dovenpastor / adviseur

Doven en horenden kunnen voor informatie contact opnemen met Charissa Bol, contactpersoon voor De Hoeksteen.

Bediening Heilige Doop

Met een verzoek tot de bediening van de Heilige Doop kunt u richten tot de predikant. Het is gebruikelijk dat de bediening van de doop plaats vindt in de zondagmorgendienst. De datum wordt vastgesteld in overleg met de ouders, de predikant en de kerkenraad. Met de doopouders wordt tevoren een doopgesprek gevoerd door de predikant en een ouderling voor het pastoraat.

Trouwdiensten

Voor de kerkelijke inzegening van een huwelijk of partnerschap kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba liefst zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de betreffende datum. Tijdens de dienst wordt één collecte gehouden, waarvan de helft van de opbrengst bestemd is voor Kerk en Eredienst.

Rouwdiensten

In geval van het overlijden van een gemeentelid kunnen nabestaanden contact opnemen met de predikant voor afspraken rond een rouwdienst. Wanneer er prijs wordt gesteld op een kerkelijke uitvaartdienst gelieve u geen definitieve afspraken over tijdstip en datum te maken met de uitvaartondernemer voordat er contact is geweest met de predikant.

De avond voorafgaande aan de dag van uitvaart kan er, in overleg, van het gebouw gebruik worden gemaakt voor condoleance. De overledene mag die nacht in De Hoeksteen blijven. Ook na de uitvaart is het mogelijk samen te komen in De Hoeksteen. Voor koffie of koffietafel tijdens condoleance / samenkomst kunt u contact opnemen met het beheer van De Hoeksteen, hieraan zijn uiteraard wel kosten verbonden.